Aesthetic cogitationis

Vážení čitatelia,

iba niekoľko dní po „konci sveta“ vám prinášame a predstavujeme novozaložený, odborný, recenzovaný časopis s názvom „ESPES“, ktorý je elektronickým časopisom „Spoločnosti pre estetiku na Slovensku“, založenej pri príležitosti 20. výročia študijného odboru estetika na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Neskromne môžeme podotknúť, že ESPES je na Slovensku prvým elektronickým, recenzovaným časopisom, venujúcim sa otázkam dejín a teórie estetiky, estetiky umenia, dejinám a teórii jednotlivých druhov umenia, filozofii umenia a umeleckej kultúre. Jednotlivé čísla časopisu budú vychádzať vždy v júni a v decembri, v pláne však máme prinášať vám aj čísla príležitostné, tematické.

Úvodné, decembrové číslo nesie podnázov „Aesthetic cogitationis“ („Estetické reflexie“) a pozostáva z príspevkov od vedecko - pedagogických členov Inštitútu estetiky a vied o umení FF PU, ktorí sú zároveň členmi redakčnej rady časopisu.

Tematické zameranie úvodného čísla možno širšie kategorizovať podľa štruktúry vedného odboru Estetika na uvedenom inštitúte. V oblasti dejín a teórie estetiky sa jedná o príspevok Jany Soškovej, Adriána Kvokačku, Lenky Bandurovej, Lukáša Makkyho, Štefana Haška, v oblasti dejín, teórie a estetiky hudby o príspevok Tatiany Pirníkovej, Slávky Kopčákovej a Ivany Pančákovej, dejín, teórie a estetiky výtvarného umenia o príspevok Jany Migašovej a Kataríny Šantovej, dejín, teórie a estetiky divadelného umenia o príspevok Evy Kušnírovej.

                                                                                                                                                             Štefan Haško

  ___________________________________________________________________________

Aesthetic cogitationis, ročník 1., číslo I., december 2012, Š. Haško - J. Migašová - L. Makky (Eds.)
Zoznam príspevkov:
Neprirodzená „prirodzenosť“ v umení  20. storočia (Jana Sošková, IEVU FF PU), Konotačné pole detského aspektu výrazu (Tatiana Pirníková,  IEVU FF PU) , Životaschopnosť jedného prístupu. Poznámky ku kantovskej línii interpretácie kategórie vznešeného (Adrián Kvokačka , IEVU FF PU), Ján Albrecht  estetická dimenzia všestrannej umeleckej a pedagogickej osobnosti  (Slávka Kopčáková, IEVU FF PU),  G. Santayana – estetik, filozof, literát – inšpiruje súčasnosť (Lenka Bandurová, IEVU FF PU), D ivadelný súbor Hviezdoslav a jeho tvorba v poslednom desaťročí  (Eva Kušnírová, IEVU FF PU), Pierre-Laurent Cassiére: Mimnemesis (Košice, 2012) (Ivana Pančáková, IEVU FF PU), Pramene a formy primitivizmu vo výtvarnom umení prvej polovice 20. storočia na Slovensku (Jana Migašová, IEVU FF PU), Kto je Cindy Sherman? (Ka tarína Šantová, IEVU FF PU), Estetická norma artefaktov trácko-skýtskeho horizontu na Slovensku (Lukáš Makky, IEVU FF PU), Úvahy o slobode Kantom koncipovanej geniality (Štefan Haško, IEVU FF PU).

Vydal: Inštitút estetiky a vied o umení, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
a Spoločnosť pre estetiku na Slovensku. © 2012
Šéfredaktor: Prof. PhDr. Jana Sošková, CSc.
Editori: Mgr. Štefan Haško, Mgr. Jana Migašová, Mgr. Lukáš Makky
ISSN 1339-1119

Príprava webstránky časopisu (www.casopisespes.sk) spolu s úvodný číslom (Aesthetic cogitationis) je výstupom grantového projektu GaPU/1/19/2012, schváleným Grantovou agentúrou pre doktorandov a mladých vedecko-pedagogických pracovníkov Prešovskej univerzity v Prešove.

» prejsť na príspevky úvodného čísla«

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Aesthetic cogitationis, ročník 1., číslo I., december 2012.

 

OBSAH:

 

Úvodník
Štefan Haško

Neprirodzená „prirodzenosť“ v umení  20. storočia

Jana Sošková

Konotačné pole detského aspektu výrazu

Tatiana Pirníková

Životaschopnosť jedného prístupu. Poznámky ku kantovskej línii interpretácie kategórie vznešeného

Adrián Kvokačka

Ján Albrecht -  estetická dimenzia všestrannej umeleckej a pedagogickej osobnosti

Slávka Kopčáková

G. Santayana – estetik, filozof, literát – inšpiruje súčasnosť

Lenka Bandurová

Divadelný súbor Hviezdoslav a jeho tvorba v poslednom desaťročí

Eva Kušnírová

Pierre-Laurent Cassiére: Mimnemesis (Košice, 2012)

Ivana Pančáková

Pramene a formy primitivizmu vo výtvarnom umení prvej polovice 20. storočia na Slovensku

Jana Migašová

Kto je Cindy Sherman?
Katarína Šantová

Estetická norma artefaktov trácko-skýtskeho horizontu na Slovensku

Lukáš Makky

Úvahy o slobode Kantom koncipovanej geniality
Štefan Haško