Ročník 4., číslo II.

Espes, ročník 4., číslo II., december 2015
Téma čísla arrow
Súradnice estetiky, umenia a kultúry
 


Tiráž
Obsah
Úvodník

 

Vizuálne umenie a obrat k neurovedám
Katarína Ihringová
Estetická skúsenosť dnes. Skúmanie somaestetiky vo vzťahu k estetike každodennosti a estetike environmentu
Adrián Kvokačka

Divadelná poetika inonárodného tvorcu (Henryk Rozen)
Eva Kušnírová

Miesto praveku v dejinách a teórii výtvarného umenia 20. storočia v stredoeurópskom priestore
Lukáš Makky

Vizuálna kompozícia farieb ako estetická kvalita filmu
Jozef Mergeš

V záujme starostlivosti o "naše" avantgardy: estetické, axiologické a umelecko-teoretické polohy kritičky a kunsthistoričky Ivy Mojžišovej
Jana Migašová

Umelecký text ako interpretačný problém a podnet pre estetickú výchovu: k problematike interpretácie grafickej knihy Shauna Tana Pravidlá leta
Martina Petríková

Koncept filozofie umenia a estetiky umenia S. K. Langerovej
Jana Sošková

Medzi súradnicami prózy, histórie a literárnej estetiky
Viera Žemberová

KOPČÁKOVÁ, S. 2013. Vývoj hudobnoestetického myslenia na Slovensku v 20. storočí
Renáta Beličová

ŠEDÍK, M. 2014. Filozofia umenia/Analytická tradícia
Lukáš Makky

 

 

 

 


arrow 
predchádzajúce číslo