Charakteristika

Časopis ESPES (Elektronický časopis Spoločnosti pre estetiku na Slovensku) je vedecký, estetický, umenovedný a kulturologický internetový časopis, ktorý je určený odbornej verejnosti v uvedených odboroch, doktorandom, študentom, ale i širšej verejnosti. ESPES pravidelne uverejňuje výber z odborných prác rôzneho charakteru – štúdie, preklady, recenzie, eseje, správy a pod. Príspevky do časopisu sú anonymne recenzované a jednotlivé čísla časopisu vychádzajú dvakrát ročne, vždy v júni a v decembri.

K ústredným cieľom časopisu ESPES patrí:
- vytvorenie platformy pre vzájomné konfrontovanie vedecko-odorných záverov a postrehov
- zvýšenie povedomia odbornej i laickej verejnosti o aktuálnych otázkach tykajúcich sa estetiky, filozofie, umenia a kultúry
- zviditeľnenie Inštitútu estetiky a umeleckej kultúry, Filozofickej fakulty a Prešovskej univerzity v Prešove
- zvýšenie záujmu o štúdium estetiky, umenia, alebo kulturológie

Editori časopisu: Mgr. Štefan Haško, PhD., Mgr. Lukáš Makky, Mgr. Jana Migašová, PhD.
Vydavateľ: Inštitút estetiky a vied o umení, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove a Spoločnosť pre estetiku na Slovensku.

© 2012 – 2014


Založenie časopisu spolu s jeho úvodným číslom (Aesthetic cogitationis) je výstupom grantového projektu GaPU/1/19/2012, schváleným Grantovou agentúrou pre doktorandov a mladých vedecko-pedagogických pracovníkov Prešovskej univerzity v Prešove.
Riešiteľ projektu: Mgr. Štefan Haško, PhD.
Spoluriešitelia: Mgr. Jana Migašová, PhD., Mgr. Lukáš Makky
Špeciálne poďakovanie: Mgr. Oliver Tomáš, PhD.
Programátor: Ing. Peter Suvák
Dizajn: podľa šablóny "Joomlabamboo" (doplnenia: Mgr. Štefan Haško)
Logo Espes, ikonky pre zoznam čísel: Michal Holý
Administrátor: Ing. Peter Suvák, Mgr. Štefan Haško

Partnerský projekt: www.vonzcentra.sk (Projekt o (ne)periférnosti východoslovenskej výtvarnej tvorby a rôznych podobách „outsiderstva“ vo výtvarnom umení, súbor videozáznamov rozhovorov s výtvarnými umelcami, kurátormi a pedagógmi, ktorí žijú a pracujú vo východoslovenskom regióne)