Externí recenzenti

Vytlačiť Email
26. júl 2016
Autor: Štefan Haško

Doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD.(Univerzita Konštantína filozofa v Nitre (FF), Katedra kulturológie)
Doc. PhDr. Renáta Beličová, PhD. (Katedra hudby FHV ŽU v Žiline, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie FF UKF v Nitre)
Mgr. Juliana Beňová (Divadelný ústav Bratislava)

Doc. PhDr. Erika Brtáňová, CSc. (Trnavská univerzita v Trnave (FF), Katedra dejín a teórie umenia)
Mgr. Mariana Čechová, PhD. (Univerzita Konštantína filozofa v Nitre (FF), Ústav literárnej a umeleckej komunikácie)
Doc. Mgr. Kateřina Dytrtová, PhD. (Fakulta dizajnu UJEP v Ústí nad Labem)
Doc. PaedDr. Libor Fridman, PhD. (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (PF), Katedra hudobnej kultúry)
Mgr. Ján Hrkút, PhD. (Katolická univerzita v Ružomberku (FF), Katedra filozofie)
Mgr. Katarína Ihringová, PhD. (Trnavská univerzita v Trnave (FF), Katedra dejín a teórie umenia)
PhDr. Elena Knopová, PhD. (Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV Bratislava)
Doc. PhDr. Lenka Křupková, PhD. (Katedra muzikologie FF UP v Olomouci)
Doc. PhDr. Michaela Malíčková PhD. (Univerzita Konštantína filozofa v Nitre (FF), Ústav literárnej a umeleckej komunikácie)

Mgr. Pavol Markovič, PhD. (Prešovská univerzita v Prešove (FF), Inštitút slovakistiky a mediálnych štúdií)
Mgr. Jozef Mergeš, PhD. (Prešovská univerzita v Prešove (FF), Inštitút slovakistiky a mediálnych štúdií)
PaedDr. Martina Petríková, PhD. (Prešovská univerzita v Prešove (FF), Inštitút slovakistiky a mediálnych štúdií)
Mgr. Luboš Ptáček, Ph.D. (Univerzita Palackeho v Olomouci (FF), Katedra divadelních a filmových stúdií)
Mgr. Eduard Roreček, Ph.D. (Masaryková univerzita v Brne (FF), Katedra estetiky)
Mgr. Hana Řehulková, Ph.D. (Masaryková univerzita v Brně (FF) Kadedra estetiky)
PhDr. Marek Sedláček, Ph.D. (Masarykova univerzita Brno. Pedagogická fakulta, Katedra hudobnej výchovy)
Doc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D. (Jihočeská univerzita v Českých Budějoviciach (FF))
Mgr. Lenka Svobodová, Ph.D. (Masaryková univerzita v Brne (FF), Katedra estetiky)

PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D. (Karlová univerzita v Prahe (FF), Katedra estetiky)
Doc. PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D. (Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra hudobnej výchovy)
prof. Markéta Štefková, PhD.  (VŠMU Bratislava, Hudobno-tanečná fakulta, Katedra teórie hudby)

Doc. Mgr. Sandra Zákutná, PhD. (Prešovská univerzita v Prešove (FF), Inštitút filozofie)

 
 

ISSN

Vytlačiť Email
27. december 2012
Autor: Super User

ISSN 1339-1119

 

Spoločnosť SPES

Vytlačiť Email
27. december 2012
Autor: Super User

„Spoločnosť pre estetiku na Slovensku“ („SPES“) bola založená pri príležitosti 20. výročia študijného odboru estetika v Prešove a vzišla z iniciatívy vedenia a členov Inštitútu estetiky a vied o umení FF PU.

 

Stanovy spoločnosti:

§ 1 Postavenie, sídlo a pôsobnosť Spoločnosti pre estetiku na Slovensku
1. Spoločnosť pre estetiku na Slovensku (ďalej iba SPES) je občianske združenie, združujúce odborníkov z oblasti estetiky, filozofie, vied o umení, kulturológie, mediálnych štúdií, absolventov tohto študijného programu, širšiu odbornú verejnosť, zaoberajúcu sa problémami estetických tém v kultúre, umení, médiách, spôsobe života, školách rôzneho stupňa a v každodennom živote na Slovensku.
2.
Sídlom SPES je Prešov, Inštitút estetiky, vied o umení a kulturológie FF PU Prešov, 17.novembra 1, 080 01 Prešov.
3.
SPES pôsobí na území Slovenskej republiky.
4.
SPES vystupuje ako samostatný subjekt vo vzťahu k iným vedeckým a odborným združeniam na Slovensku a v zahraničí.

§ 2 Poslanie a hlavné záujmy SPES
1. Presadzovať slobodu bádania a názoru v oblasti estetiky.
2. Vytvárať podmienky pre slobodnú odbornú diskusiu o estetických témach v teórii a praxi.
3. Šíriť najnovšie poznatky z oblasti estetiky v domácej odbornej aj laickej verejnosti.
4. Integrovať odborníkov zo Slovenska a zahraničia a vytvárať podmienky pre diskusiu o estetických témach.
5. Propagovať výsledky vedeckých výskumov z oblasti estetiky v širšej odbornej a spriaznenej verejnosti, vrátane médií, kultúrnych inštitúcií a školskej praxe.
6. Organizovať vedecké a odborné podujatia, vedecké konferencie, semináre, workshopy, sympóziá, prednášky, diskusie s odborníkmi zo Slovenska i zahraničia.
7. Spolupracovať s podobnými organizáciami doma i v zahraničí.
8. Rozvíjať edičnú činnosť formou vlastného internetového časopisu ESPES a iných publikácií.

§ 3 Členstvo
1. SPES má riadnych a čestných členov.
2. Riadnym členom sa môže stať občan SR, pracujúci doma alebozahraničí v oblasti teoretickej, programovej, špeciálnej a aplikovanej estetiky, v oblasti, tvorby, distribúcie a zverejňovania estetických produktov , v oblasti výchovy k estetickým hodnotám (napr. v školstve, vo voľnočasových  inštitúciách, v kultúrnych zariadeniach, v médiách).
3. Členom SPES sa môže stať aj občan iného štátu pracujúcispomínaných oblastiach za takých istých podmienok ako občan SR.
4. Členov prijíma Výbor SPES na základe prihláškyodporúčaním aspoň troch členov SPES.
5. Nadobudnutie členstva sa datuje dňom schválenia prihlášky Výborom SPES.
6. Čestným členom sa môže stať významný domáci alebo zahraničný odborníkoblasti estetiky na základe návrhu člena SPES a na základe schválenia Výboru SPES.

§ 4 Práva a povinnosti členov SPES
1. Člen SPES má právo:
a) zúčastňovať sa činnosti SPES;
b) voliťbyť volený do orgánov SPES;
c) predkladať svoje návrhy, námietky, pripomienky;
d) hlasovaťnávrhoch podaných na Valnom zhromaždení;
e) byť informovanývšetkých podujatiach, činnosti SPES;
f) zúčastňovať sa všetkých podujatí SPES.

2. Člen SPES má povinnosť:
a) aktívne sa podieľať na činnosti SPES;
b) dodržiavať stanovy SPES;
c) rešpektovať právo slobodne vyjadrovať názor;
d) riadnev stanovenej výške a lehote platiť členské príspevky.

3. Čestný člen SPES má právo:
a) zúčastňovať sa činnosti SPES;
b) predkladať návrhy, námietky, pripomienky;
c) byť informovanýčinnostiach a podujatiach SPES;
d) získavať publikácieinformácie vytvárané a šírené SPES.

4. Čestný člen má povinnosť:
a) obhajovať záujmy SPES;
b) dodržiavať stanovy SPES;
c) brániť slobodu prejavutvorby;
d) čestný člen nemá povinnosť platiť členské príspevky.

§ 5 Zánik, pozastavenie a obnova členstva v SPES
a) Členstvo SPES zaniká úmrtím, vystúpením člena, alebo zrušením členstva.
b) Vystúpení člen oznámi písomne výboru SPES.
c) Členstvo SPES možno zrušiť z vážneho dôvodu – ak konanie člena je v rozpore so stanovami alebo v rozpore s hlavným poslaním SPES.
d) Členstvo sa pozastavuje ak člen nezaplatí členské príspevky v stanovenej lehote.
e) Ak člen nezaplatí členské príspevky tri po sebe nasledujúce roky, jeho členstvo sa zruší.
f) zrušení členstva rozhoduje Výbor SPES.

§6 Právne postavenie SPES
Samostatným právnym subjektom, ktorý môže nadobudnúť majetok a vstupovať do hospodárskych vzťahov s inými organizáciami je Spoločnosť pre estetiku na Slovensku a je reprezentovaná Výkonným výborom SPES.

§7 Orgány SPES
1. Vrcholnými orgánmi SPES sú:
a) Valné zhromaždenie SPES;
b) Výkonný výbor SPES;
c) Redakčná rada ESPES.

2. Kontrolným orgánom je Revízna komisia SPES.

§8 Valné zhromaždenie SPES
1. Valné zhromaždenie SPES zvoláva výkonný výbor jedenkrát za dva-tri roky.období medzi Valným zhromaždením môže Výkonný výbor zvolať aj Mimoriadne valné zhromaždenie na základe žiadosti najmenej jednej tretiny členov

2. Valné zhromaždenie:
a) Schvaľuje, upravuje a mení stanovy SPES.
b) Určuje hlavné smery činnosti na ďalšie obdobie.
c) Určuje výšku a spôsob platenia členského príspevku.
d) Volí tajným hlasovaním členov Výkonného výboru SPES.
e) Potvrdzuje členstvo prihlásených členov.
f) Valné zhromaždenie riadi predseda alebo podpredseda SPES, alebo člen poverený Výkonným výborom SPES.
g) Uznesenie sa prijíma, ak je zaň nadpolovičná väčšina prítomných členov.

h) Mimoriadne valné zhromaždenie má rovnaké práva ako riadne zhromaždenie.

§9 Výkonný výbor
a) Výkonný výbor je orgánom Valného zhromaždeniariadi činnosť SPES medzi obdobiami Valného zhromaždenia.
b) Výkonný výbor tvoria: predseda, podpredseda, tajomník, hospodár, predseda redakčnej rady ESPES, tajomník redakčnej rady ESPES.
c) Členovia výboru sú volení na dva až tri roky.
d) Výkonný výbor riadi činnosť SPES, schádza sa podľa potreby, najmenej raz za polrok.
e) Činnosť členov výboru je dobrovoľnáčestná.

§10 Revízna komisia
a) Revízna komisia je volená Valným zhromaždením najmenej na dva až tri roky.
b) Podáva pravidelné správy najmähospodárení s prostriedkami z členských príspevkov, sponzorských darov, dobrovoľných príspevkov, prípadne príspevkov rôznych organizácií

§11 Hmotné prostriedky SPES
1. Hmotné prostriedky na činnosť SPES tvoria:
a) členské príspevky;
b) dobrovoľné príspevky (napr. 2%dane, príspevky sponzorov);
c) prostriedky plynúce zo zapojenia SPES do grantových schém;

d) iné príjmy dosiahnutésúlade so stanovami a všeobecne záväznými predpismi.

2. Hmotné prostriedky sa môžu použiť len na činnosť SPES a ESPES.

§12 Zastupovanie SPES
V mene SPES rokujú a dokumenty podpisujú členovia výkonného výboru – predseda, podpredseda, tajomník, hospodár. Vo veciach finančných sa vyžadujú najmenej dva podpisy členov Výkonného výboru.

§13 Zánik SPES
O dobrovoľnom zániku SPES rozhoduje Valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou prítomných členov a rovnako o zostatkovom majetku SPES. V prípade dobrovoľného rozpustenia vymenuje Valné zhromaždenie likvidátora. Likvidátor vyrovná záväzky združenia a so zvyšným majetkom naloží podľa rozhodnutia Valného zhromaždenia. Likvidátor oznámi zánik a likvidáciu združenia do 15 dní Ministerstvu vnútra.

 

Sídlo spoločnosti:
SPES pri IEVUK FF PU
Ul. 17. novembra č. 1
08001 Prešov

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

 

Kontakt

Vytlačiť Email
27. december 2012
Autor: Super User

Inštitút estetiky a umeleckej kultúry,
Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove,
Ul. 17. novembra 1 08001, Prešov

email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

 

Podkategórie