Ročník 2., číslo I.

Espes, ročník 2., číslo I., jún 2013, Š. Haško J. Migašová –  L. Makky (eds.)
Zoznam príspevkov:
Dramaturgia, ktorú vytvára život sám... (Tatiana Pirníková,  IEUK FF PU) , Santayana a avantgarda (Lenka Bandurová, IEUK FF PU), Životaschopnosť jedného prístupu. Poznámky ku kantovskej línii interpretácie kategórie vznešeného (pokračovanie) (Adrián Kvokačka, IEUK FF PU), O nevysloviteľnom v umení (Kant – Schopenhauer – Wittgenstein) (Štefan Haško, IEUK FF PU), Kritická analýza existencie(pojmu) „pravekého umenia" (Lukáš Makky, IEUK FF PU), Môžeme sa hudby báť? (Ivana Hviščová, IEUK FF PU), Úloha pôvodnej a modernej architektúry pri estetizácii verejného priestoru ( Jana Pecníková & Anna Slatinská, KEKŠ FHV UMB), Náčrt dejín barokovej školskej hry Spoločnosti Ježišovej v Prešove  I. (Lukáš Kopas, DF VŠMU), Estetické myslenie na Slovensku v rokoch 1890 – 1949 v kontexte európskej a stredoeurópskej estetiky (správa z konferencie) (Lenka Bandurová, IEUK FF PU), Špecifiká kultúrneho a spoločenského vývoja východného Slovenska (správa z konferencie) (Adrián Džugan, Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť).

Vydal: Inštitút estetiky, vied o umení a kulturológie, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
a Spoločnosť pre estetiku na Slovensku. © 2013
Šéfredaktor: Prof. PhDr. Jana Sošková, CSc.
Editori: Mgr. Štefan Haško, Mgr. Jana Migašová, PhD., Mgr. Lukáš Makky.
Jazyková úprava: autori textov
ISSN 1339-1119


»prejsť na príspevky príslušného čísla«

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Aesthetic cogitationis, ročník 1., číslo I., december 2012.

 

OBSAH:

 

Úvodník
Štefan Haško

Neprirodzená „prirodzenosť“ v umení  20. storočia

Jana Sošková

Konotačné pole detského aspektu výrazu

Tatiana Pirníková

Životaschopnosť jedného prístupu. Poznámky ku kantovskej línii interpretácie kategórie vznešeného

Adrián Kvokačka

Ján Albrecht -  estetická dimenzia všestrannej umeleckej a pedagogickej osobnosti

Slávka Kopčáková

G. Santayana – estetik, filozof, literát – inšpiruje súčasnosť

Lenka Bandurová

Divadelný súbor Hviezdoslav a jeho tvorba v poslednom desaťročí

Eva Kušnírová

Pierre-Laurent Cassiére: Mimnemesis (Košice, 2012)

Ivana Pančáková

Pramene a formy primitivizmu vo výtvarnom umení prvej polovice 20. storočia na Slovensku

Jana Migašová

Kto je Cindy Sherman?
Katarína Šantová

Estetická norma artefaktov trácko-skýtskeho horizontu na Slovensku

Lukáš Makky

Úvahy o slobode Kantom koncipovanej geniality
Štefan Haško