Externí recenzenti

26. júl 2016 Autor: Štefan Haško
Vytlačiť

Doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD.(Univerzita Konštantína filozofa v Nitre (FF), Katedra kulturológie)
Doc. PhDr. Renáta Beličová, PhD. (Katedra hudby FHV ŽU v Žiline, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie FF UKF v Nitre)
Mgr. Juliana Beňová (Divadelný ústav Bratislava)

Doc. PhDr. Erika Brtáňová, CSc. (Trnavská univerzita v Trnave (FF), Katedra dejín a teórie umenia)
Mgr. Mariana Čechová, PhD. (Univerzita Konštantína filozofa v Nitre (FF), Ústav literárnej a umeleckej komunikácie)
Doc. Mgr. Kateřina Dytrtová, PhD. (Fakulta dizajnu UJEP v Ústí nad Labem)
Doc. PaedDr. Libor Fridman, PhD. (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (PF), Katedra hudobnej kultúry)
Mgr. Ján Hrkút, PhD. (Katolická univerzita v Ružomberku (FF), Katedra filozofie)
Mgr. Katarína Ihringová, PhD. (Trnavská univerzita v Trnave (FF), Katedra dejín a teórie umenia)
PhDr. Elena Knopová, PhD. (Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV Bratislava)
Doc. PhDr. Lenka Křupková, PhD. (Katedra muzikologie FF UP v Olomouci)
Doc. PhDr. Michaela Malíčková PhD. (Univerzita Konštantína filozofa v Nitre (FF), Ústav literárnej a umeleckej komunikácie)

Mgr. Pavol Markovič, PhD. (Prešovská univerzita v Prešove (FF), Inštitút slovakistiky a mediálnych štúdií)
Mgr. Jozef Mergeš, PhD. (Prešovská univerzita v Prešove (FF), Inštitút slovakistiky a mediálnych štúdií)
PaedDr. Martina Petríková, PhD. (Prešovská univerzita v Prešove (FF), Inštitút slovakistiky a mediálnych štúdií)
Mgr. Luboš Ptáček, Ph.D. (Univerzita Palackeho v Olomouci (FF), Katedra divadelních a filmových stúdií)
Mgr. Eduard Roreček, Ph.D. (Masaryková univerzita v Brne (FF), Katedra estetiky)
Mgr. Hana Řehulková, Ph.D. (Masaryková univerzita v Brně (FF) Kadedra estetiky)
PhDr. Marek Sedláček, Ph.D. (Masarykova univerzita Brno. Pedagogická fakulta, Katedra hudobnej výchovy)
Doc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D. (Jihočeská univerzita v Českých Budějoviciach (FF))
Mgr. Lenka Svobodová, Ph.D. (Masaryková univerzita v Brne (FF), Katedra estetiky)

PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D. (Karlová univerzita v Prahe (FF), Katedra estetiky)
Doc. PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D. (Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra hudobnej výchovy)
prof. Markéta Štefková, PhD.  (VŠMU Bratislava, Hudobno-tanečná fakulta, Katedra teórie hudby)

Doc. Mgr. Sandra Zákutná, PhD. (Prešovská univerzita v Prešove (FF), Inštitút filozofie)