Ročník 5., číslo I.

 

Espes, ročník 5., číslo I., jún 2016


Tiráž
Obsah
Úvodník

Wittgensteinovo chápanie pravidiel v kontexte Kantovej teórie umenia
Štefan Haško

Ikonografická a štrukturalistická analýza ako dve možné východiská estetickej interpretácie pravekého umenia
Lukáš Makky

Fráza, repetícia, apatia: vybrané manifestácie „banálneho“ v umení
Jana Migašová

Anestetický účinok televízneho spravodajstva
Eva Peknušiaková

Bauhaus a Heideggerov fenomém odkrývania pravdy umeleckého diela
Katarína Šantová a Lenka Bandurová

 

PIRNÍKOVÁ, T. 2015. Umelec a intelektuál v zrkadle času (Premeny života a tvorby Ota Ferenczyho)

Júlia Kopilcová

SLÁDEK, O. 2015. Jan Mukařovský: Život a dílo
Lukáš Makky

SOUČKOVÁ, M., GAVURA, J. a R. KITTA (eds.). 2015. TOP 5/2013 (slovenská literárna a výtvarná scéna 2013 v odbornej reflexii)
Lukáš Makky

BERGEROVÁ, X. (ed.). 2014. Ján Berger
Jana Migašová

BANDUROVÁ, L. 2015. George Santayana: priekopník estetického myslenia v USA
Jana Sošková

 

 

 

 

 

 

 


arrow predchádzajúce číslo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fráza, repetícia, apatia: vybrané manifestácie „banálneho“ vo vizuálnom umení Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE