Pre prispievateľov

Kritéria pre publikovanie / Criteria for publishing

Kritérium pre Vami zaslaný príspevok je splnenie odborných, ale i formálnych kritérií vedeckej štúdie, prekladu, recenzie, eseje, alebo správy, bezprostredne súvisiacej so zameraním časopisu ESPES. Svoj príspevok pre júnové číslo zasielajte najneskôr do konca marca, pre decembrové – do konca septembra na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript. alebo Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript. (Každý príspevok zaslaný po uvedenom termíne bude vyhodnotený ako príspevok zaslaný do ďalšieho čísla.)

Príspevky v časopise sú anonymne recenzované. Za jazykovú stránku textov zodpovedajú autori. V prípade výberu článku si redakcia vyhradzuje právo pre prípadnú možnosť uverejnenia príspevku v neskoršom čísle. V takomto prípade však bude autor kontaktovaný prostredníctvom e-mailovej adresy.


Forma a štýl:
1. Typ a veľkosť písma:Times New Roman, 12pt; typ súboru: „doc“ alebo „rtf“.

2.  Názov a podnázov príspevku uvádzajte aj v anglickom jazyku
3. Abstrakt by nemal presiahnuť rozsah 10 riadkov, resp. 900 znakov (s medzerami), kľúčové slová vložte pred text príspevku do osobitného riadku (platí pre anglický a slovenský abstrakt samostatne).
4. Rozsah textu príspevku: nie viac ako 12 normostrán, resp. 30 000 znakov (s medzerami).
5. Príspevok nemá obsahovať žiadne ďalšie formálne úpravy, formátovanie alebo štýly.
6. Pokiaľ má byť text dopĺňaný obrázkami, grafmi či tabuľkami, prosíme prispievateľov o zaslanie príspevku aj v „pdf“ súbore a obrazovaých alebo grafických časti ako samostatné prílohy
7. Za príspevkom a bibliografickými odkazmi je potrebné vložiť meno, priezvisko, tituly a pracovisko prispievateľa.
8. Pri príspevkoch v slovenskom a českom jazyku požadujeme anglicke resume v rozsahu 1800 - 2500 znakov, netotožné s anglickým abstraktom.

Poznámky, citovanie, odkazy:
I. Poznámky, ktorými dopĺňate text príspevku vkladajte pod čiaru. Pre citovanie používajte systém odkazovania do zátvorky v texte (autor – dátum, resp. harvardský systém) v tomto tvare: (Priezvisko autora a rok, strana(y)) Príklad: (Austen 1813, s. 64)

– Pokiaľ sa autorovo meno nachádza vo vete, je možné ho vynechať zo zátvoriek. Príklad: Austen (1813, s. 64-67) tvrdí, že…
– Pokiaľ citujete “z druhej ruky”, zápis odkazu je nasledovný: Moore (citované podľa Maxwella 1999, s. 25) vyjadril tézu…
II. Bibliografické odkazy zoradené podľa abecedy majú mať tento tvar: PRIEZVISKO, M. Rok vydania. Názov zdroja. Mesto vydania: Vydavateľ. ISBN

1) Monografie:
RICHERSON, P., J. a BOYD, R. 2012.V genech nenív šechnoa neb Jak kultúra změnila evoluci člověka. Praha: Academia. ISBN 978-80-200-2066-6.

ŠOUREK, K. et al. 1938.Umění na Slovensku, odkaz země a lidu. Praha: Melantrich.

2) Zborníky, učebné texty, edície prameňov:
KULKA, T. a CIPORANOV, D., eds. 2010. Co je umění? Texty angloamerické estetiky 20. století. Praha: Pavel Mervart. ISBN 978-80-87378-46-5.

3) Články v časopisoch:
SHUSTERMAN, R. 1999. Beneath Interpretation: Against hermeneutic Holism. In: The Monist: The Theory of Interpretation, roč. 73, č. 2, s. 181-204. ISSN 0026-9662.

4) Kapitoly zborníkov a monografií:
ZEMACH, E., M. 2010. Neexistuje identifikace bez hodnotení. In: KULKA, T. and CIPORANOV, D. eds. Co je umění? Texty angloamerické estetiky 20. století. Praha: Pavel Mervart, s. 219-236. ISBN 978-80-87378-46-5.

5) Archívne materiály:
BANÍK, A., A. 2010. Korešpondencia s Pavlom Horváthom. Rukopis. Metodická diskusia z r. 1911. Umiestnenie: Martin: SNK, Archív literatúry a umenia. Signatúra A XC/ 4-1.

6) Články novín:
SLÁDKOVSKÁ, I. andSCŐCZSOVÁ, A. 2014. Zberatelia bez limitov. In: Hospodárske noviny. 24. november, s. 54-60. ISSN 0862-9587

7) Internetové zdroje:

Zákony, vyhlášky:
Anonym. 2009. Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva [online]. [cit. 2013-07-15] http://www.enviroportal.sk/dohovory/dohovory-detail.php?dokument=154

Elektronické časopisy:
SOŠKOVÁ, J. 2013. Estetika v divadle. In: Espes [online], roč. 2, č. 2 [cit. 2013-10-25]. http://www.casopisespes.sk/index.php/138-estetika-v-divadle

8) Film, rozhlasová relácia:
Sense and sensibility. 1995. DVD, Columbia TriStar Home Video, Australia. Réžia Ang Lee.

The lord of the rings: the return of the king. 2003. Celovečerný film, ImagineFilms, Auckland, NZ. Producent StevePyke; réžia Peter Jackson.

9) Prednáška:
KALNICKÁ, Z. 2013. Art and Touch (referát prezentovaný na Medzinárodnom kongrese estetiky, Krakov, Poľsko, 25. jún).

10) Interview:
TING, S. 2010.Pierre-Laurent Cassiere: Interview. In: InitiArt Magazine [online] [cit. 2012-12-20]. http://www.initiartmagazine.com/interview.php?IVarchive=26

11) Osobná komunikácia:
Nie je v zozname bibliografických odkazov,cituje sa iba v texte. Napríklad: J. Francis (osobný rozhovor, 6. august 2007) potvrdil...

 


 

Format:
1. Do use, if you can, Times New Roman font, size “12pt”,file format „doc“ or „rtf“.

2. Do insert Abstract with a limit of 10 lines or 900 characters with spaces and keywords in a separate line.
3. Range of paper: no longer than 12 standardized pages (or less than 30 000 characters with spaces).
4. Your paper needs to be sent with no other formatting or amendments. If your paper contains pictures, do send your paper in "pdf" format too.
5. At the end, below bibliographic references, do state your first and last name, including your degrees and place of work.

Notes, citation and references:
I. Insert notes by function „Insert Footnote“. For citation, please use the Harvard (‘author-date’ style) system of referencing. (Author’s Last Name Year of Publication, Page Number(s)) Example: (Austen 1813, p. 64)

– You are also permitted to include the author’s name in a sentence, omitting it from the brackets. Example: Austen (1813, p. 64-67) observes that…
– If you are referring to an entire work, include only the author’s last name and year of publication in brackets. If you are referring to part of a work, you must include page numbers or their equivalent (see specific examples for more information).
– When citing a source you have not read yourself, but which is referred to in a source you have read, use the following method: Moore (as cited in Maxwell 1999, p. 25) stated that…
II. Bibliography numbered in alphabetical order needs to be done in the following way: SURNAME, N. Year of publishing.Title of source. Place of publishing: Publisher. ISBN

1) Monographs:
RICHERSON, P., J. and BOYD, R. 2012.V genech není všechno aneb Jak kultúra změnila evoluci člověka. Praha: Academia. ISBN 978-80-200-2066-6.
ŠOUREK, K. et al. 1938.Umění na Slovensku, odkaz země a lidu. Praha: Melantrich.

2) Almanacs, textbooks, edited sources:
KULKA, T. and CIPORANOV, D., eds. 2010.Co je umění?Textyangloamerickéestetiky 20.století. Praha: Pavel Mervart. ISBN978-80-87378-46-5.

3) Magazine articles:
SHUSTERMAN, R. 1999. Beneath Interpretation: Against hermeneutic Holism. In: The Monist: The Theory of Interpretation, vol. 73, no. 2, pp. 181-204. ISSN0026-9662 (print)

4) Chapters in almanacs and monographs:
ZEMACH, E., M. 2010.Neexistuje identifikace bez hodnotení. In: KULKA, T. and CIPORANOV, D. eds. Co je umění? Texty angloamerické estetiky 20.století. Praha: Pavel Mervart. pp. 219-236. ISBN 978-80-87378-46-5.

5) Archive materials:
BANÍK, A., A. 2010.Korešpondencia s Pavlom Horváthom. Manuscript. Methodical discussion from 1911. Place: Martin: SNK, Archive of literature and art. Signature A XC/ 4-1.

6) Newspapers:
SLÁDKOVSKÁ, I. and SCŐCZSOVÁ, A. 2014. Zberatelia bez limitov. In: Hospodárske noviny. 24 November, pp. 54-60. ISSN0862-9587.

7) Online sources:

Government document:
Anonym. 2009. Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva [online]. [cit. 2013-07-15] http://www.enviroportal.sk/dohovory/dohovory-detail.php?dokument=154
E-magazine:
SOŠKOVÁ, J. 2013. Estetika v divadle. In: Espes [online], vol. 2, no. 2 [cit. 2013-10-25]. http://www.casopisespes.sk/index.php/138-estetika-v-divadle

8) Film, radio programme:
Sense and sensibility. 1995. DVD, Columbia TriStar Home Video, Australia. Directed by Ang Lee.
The lord of the rings: the return of the king. 2003. Motion picture, Imagine Films, Auckland, NZ. Produced by Steve Pyke; directed by Peter Jackson.

9) Lecture, conference presentation:
KALNICKÁ, Z. 2013. Art and Touch (paper presentation on International Congres of Aesthetics, Krakow, Poland, June 25).

10) Interview:
TING, S. 2010. Pierre-Laurent Cassiere: Interview. In: InitiArt Magazine [online] [cit. 2012-12-20]. http://www.initiartmagazine.com/interview.php?IVarchive=26

11) Personal communication:
Not included in Reference List. Cite in-text only. E.g. J. Francis (personal communication, 6 August 2007) was able to confirm that the floods had not reached their area.